Modele demokracji

Zwolennicy demokracji bezpośredniej wskazują, że obywatele powinni głosować direct na propozycje ustawodawcze, une nie poprzez reprezentantów. Argumentują oni, że aktywno cofondatrice Może wić wartość samą w sobie, ponieważ Łączy oraz uczy obywateli, un Powszechny Udział obywateli w działaniach Politycznych Może powstrzymać elity Przed zawłaszczaniem władzy. “Głównym założeniem demokracji jest Udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im Udział dix jest większy, tym bardziej ustrde spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym Przykładem Wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest modèle szwajcarski określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem “. Według Freedom House w 2007 Roku istniały 123 demokracje elektoralne (podczas Gdy w 1972 było ich 40) [45]. Forum mondial według sur la démocratie, demokracje elektoralne à Obecnie 120 na 192 istniejących państw. Wią un tym samym 58, 2% populacji Świata. Jednocześnie Podaje się, że Liczba liberalnych demokracji à 85, CZYLI 38% populacji globalnej. Za liberalne demokracje Freedom House uznaje państwa, które są Wolne oraz w których przestrzega się podstawowych Praw człowieka oraz rządów prawa [46]. Także niektóre współczesne nurty liberalizmu, Takie Jak neoliberalizm [potrzebny przypis] Czy libertarianizm [63] są bardzo krytyczne wobec demokracji, krytykując ją za nieefektywność gospodarczą i Możliwość naruszania Praw jednostek (tyrania większości) . 9. federalizm-terytorialny podział władzy nie Musi zakładać wielości szczebli i samorządów lokalnych, Chociaż pings cechą demokracji jest z części władzy samorządom terytorialnym i funkcjonalnym.

Idee leżące u podstaw demokracji kosmopolitycznej Można odnaleźć w pismach Alberta Einsteina [93], Kurta Vonneguta, felietonistę George`a Monbiota oraz profesorów Davida Helda i Daniele`a Archibugiego [94]. Stworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w 2003 Roku było postrzegane jako ai ważny krok Naprzód przez wielu zwolenników tego rodzaju demokracji kosmopolitycznej. Ne Rozwoju demokracji przyczyniła się także Republika RZYMSKA, Choć durer tylko Mniejszość jej mieszkańców była obywatelami z prawem ne głosowania je reprezentantów wybierania. Dzięki możliwościom manipulowania okręgami wyborczymi, większość wysokich Urz, ników, w tym Członkowie Senatu, pochodziła z kilku potężnych je zamożnych rodów [30]. Demokracja opiera się na systemie wartości przyjmowanych przez Społeczeństwo. Społeczeństwo Demokratyczne jest zasadniczo budowane “OD dołu”, dlatego Wazniejsze OD słusznej legislacji jest poszanowanie koncepcji metapolityki zgodnej z poglądami społeczeństwa. Wspólnego rozumienie Dobra Wi ją, lojalność Grup Politycznych je właściwe Prawo wyborcze. Na tym poziomie wymienia się pięć Cech, nieodzownych ne funkcjonowania demokracji: conviction o równości Członków społeczeństwa; optymizm intelektualny — zakłada Możliwość poznania Prawdy przez żadnych ludzi; optymizm moralny — potwierdza zdolność do wyboru Dobra Moralnego przez minimalną większość obywateli w przynajmniej podstawowym wymiarze; Dobro wspólne jako cel istnienia wspólnoty; wielkoduszność dla mniejszości jako zasadę postępowania19.

À dlatego wierność podstawowym zasadom, która służy utrzymaniu odpowiedniego moral Społeczności, tradycji poszanowanie, Mądrość przywódców Czy Wysoka Kultura cofondatrice są czynnikami, które służą podtrzymywaniu demokracji.